Algemene Voorwaarden Mediators Club

Lidmaatschapsovereenkomst De Mediators Club

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of digitale lidmaatschappen op afstand aan derden aanbiedt;
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Gebruiker: de gebruiker van de producten en / of diensten van de ondernemer afneemt, anders dan een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de professionele gebruiker;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of digitale lidmaatschappen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat gebruiker en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de gebruiker of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Lidmaatschap of lidmaatschap: maandelijks lidmaatschap (Zilver of Goud) voor onbepaalde tijd mits anders aangegeven bij een eventuele actie, aanbieding of promotie. Dit kan voor een periode van 1 maand, 3 maanden en 6 maanden zijn die stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van één maand en waarvan het lidmaatschap wordt verworven door betaling met welk betalingssysteem dan ook geschikt voor maandelijkse betalingen.
 • De Mediators Club: verwijst naar het geheel van Diensten dat erop is gericht om mediators in staat te stellen hun eigen mediationpraktijk te optimaliseren in de breedste zin des woords. De Mediators Club is op verschillende manieren toegankelijk (internet, mobiele applicatie etc.), zowel gratis als tegen betaling, afhankelijk van het soort lidmaatschap waar het lid voor gekozen heeft.

Identiteit van de ondernemer

De Mediators Club

De Mediators Club is een eenmanszaak, gevestigd te (1654KB) Benningbroek aan Molenstraat 42. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37115751

 

 

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en gebruiker en is van toepassing op het gebruik van onze Website, onze dienstverlening en eventuele promoties.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Door deel te nemen aan ons lidmaatschap accepteert u de bepalingen in deze overeenkomst en erkent juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze als of u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden.
 • Overeenstemmend met Artikel 3 van deze Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons het recht voor bepalingen te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Door gebruik te maken van één van de lidmaatschappen en/of de Website na eventuele veranderingen zoals uiteengezet in Artikel 3 van deze Lidmaatschapsovereenkomst, bevestigt u dat eventuele veranderingen u ter hand zijn gesteld en accepteert u de veranderingen. Wij raden u aan regelmatig de Lidmaatschapsovereenkomst te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien u de gewijzigde Lidmaatschapsovereenkomst niet accepteert mag u de lidmaatschappen en/of de Website niet langer gebruiken en, indien nodig, op dat moment uw account en/of lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke opzegging te richten aan onze klantenservice.

 

1. De Lidmaatschapsovereenkomst

Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van toepassing, mits anders bepaald, op uw gebruik van de websites die eigendom zijn van zijn De Mediators Club en op alle lidmaatschappen die door ons worden aangeboden op onze Website nu of in de toekomst.

 

 

2. lidmaatschappen

Aan het afsluiten van een Zilver lidmaatschap zijn geen kosten verboden. Deze vorm van lidmaatschap is voor  de gebruiker geheel gratis.

Zodra u een Goud lidmaatschap afsluit, stemt u ermee in dat:

Wanneer u geabonneerd bent op een goud lidmaatschap, betaling zal plaatsvinden door periodieke incasso. U kunt ten alle tijden opzeggen en gebruik maken van uw recht tot beëindiging van uw lidmaatschap zoals beschreven in Artikel 4 van deze Lidmaatschapsovereenkomst. De periodieke kosten van een nieuwe lidmaatschapsperiode zijn in principe gelijk aan de kosten die in rekening gebracht zijn in de voorafgaande periode. Tenzij u eerder gebruik gemaakt heeft van een lidmaatschap voor een langere periode met vooruitbetaling van de kosten of indien u gebruik heeft gemaakt van een (tijdelijke) aanbieding kunnen de kosten afwijken.

De vaste periodieke kosten, belastingen, en overige kosten verbonden aan de lidmaatschappen te voldaan worden door middel van een automatische incasso mits anders is aangegeven bij bijvoorbeeld een promotie. Zoals beschreven in artikel 1 van deze Lidmaatschapsovereenkomst behouden we ons het recht voor zowel de periodieke als eenmalige lidmaatschapskosten van onze lidmaatschappen te verhogen, of gewijzigde lidmaatschappen tegen betaling toe te voegen, wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen door een mededeling te plaatsen op de Website. De gebruiker heeft het recht om na het aankondigen van een verhoging van de lidmaatschapskosten de overeenkomst om die reden binnen vier weken na datum wijziging lidmaatschapsgelden op te zeggen.

Door gebruik van onze lidmaatschappen accepteert u deze Lidmaatschapsovereenkomst en geeft u toestemming voor de automatische betaling als uiteengezet hierboven voor het goud lidmaatschap. Indien betaling niet mogelijk blijkt te zijn om welke reden dan ook behoudt De Mediators Club zich uitdrukkelijk het recht voor om u toegang tot de lidmaatschappen te beëindigen. Alvorens zullen wij u meerdere malen op de hoogte brengen van het niet kunnen incasseren van de incasso gelden met de daarbij eventueel bijkomstige kosten. Uw gegevens die u aan De Mediators Club heeft verstrekt zijn correct ingevuld voor uw gebruik van de lidmaatschappen, dit bevat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en betalingsgegevens.

U geeft toestemming om uw gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van verificatie van deze gegevens, het uitvoeren van de betalingen, en ten behoeve van overige activiteiten als uiteengezet in onze Privacyverklaring, die tevens te vinden is op onze website. U garandeert dat uw verstrekte gegevens zult bijhouden en updaten om ze volledig en accuraat te houden. Indien u gegevens verstrekt die onwaar, inaccuraat, of onvolledig zijn of indien we een redelijk vermoeden hebben dat dit het geval is dan is De Mediators Club gerechtigd om gebruik van uw Account of de lidmaatschappen te beëindigen dan wel op te schorten, tevens behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de Website of een deel hiervan te ontzeggen. U bent verplicht om uw profiel regelmatig te raadplegen en zonodig aan te passen.

In geval dat wij uw lidmaatschap op onze Programma’s voor het einde van de toepasselijke periode beëindigen wegens: (a) het feit dat u niet voldoet aan één van de criteria en beperkingen (demografisch, geografisch, gezondheid of andere vergelijke criteria) verband houdende met gebruik van de lidmaatschappen en/of de Website; of (b) enig ander handelen in strijd met deze Lidmaatschapsovereenkomst door u; bent u verplicht zowel de vaste kosten (vaste lidmaatschapskosten) als de periodieke kosten (maandelijkse lidmaatschapskosten) voor de relevante periode volledig te voldoen.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons direct te informeren indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw betaalgegevens door een derde gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen. In alle hierboven beschreven gevallen bent u volledig aansprakelijk voor elk ongeautoriseerd gebruik van de lidmaatschappen waar u geabonneerd op bent tot 72 uur nadat u onze klantenservice schriftelijk (e-mail is voldoende) hebt geïnformeerd.

3. Gebruik van onze Website en lidmaatschappen

U heeft beperkt, gelimiteerd en niet overdraagbaar recht op de informatie die u binnen het lidmaatschap wordt aangeboden na deelname aan een basis of premium lidmaatschap.

Het lidmaatschap is slechts geldig voor uw persoonlijke gebruik, en geldt slechts op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst. Het is niet toegestaan uw lidmaatschappen over te dragen aan derden. U begrijpt en accepteert dat uw lidmaatschap persoonlijk is en niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan en tevens af te raden dat u uw account en wachtwoord doorgeeft aan derden. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die De Mediators Club in rekening brengt voor de lidmaatschappen, aanbiedingen of andere Producten waarop u bent geabonneerd.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden en lidmaatschapsovereenkomst van De Mediators Club, door bijvoorbeeld het afsluiten van een lidmaatschap op basis van Zilver of Goud, geeft u aan een geldig emailadres te hebben waarop wij u kunnen informeren. Door gebruik van een lidmaatschap en/of de Website accepteert u de voorwaarden van deze Lidmaatschapsovereenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Lidmaatschapsovereenkomst. Indien u op enig moment in strijd handelt met de bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap op onze lidmaatschappen en/of uw Account te annuleren of te beëindigen, en u de toegang en het gebruik van de Website (of een deel hiervan) en/of van onze lidmaatschappen te ontzeggen.

Wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Lidmaatschapsovereenkomst is De Mediators Club, indien noodzakelijk, gerechtigd om uw account, alle door u ter beschikking gestelde informatie en bestanden die verband houden met uw account met onmiddellijke ingang te deactiveren en te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze Website en/of lidmaatschappen. Als u niet tevreden bent met onze lidmaatschappen en/of Website is de beëindiging van uw lidmaatschap uw enige oplossing. U heeft het recht uw lidmaatschap te beëindigen zoals omschreven in artikel 4 van deze Lidmaatschapsovereenkomst.

4. Beëindiging van uw lidmaatschap

Het lidmaatschap en toegang tot de site begint direct nadat u akkoord bent gegaan met de lidmaatschapsovereenkomst. Indien u gebruik maakt van onze lidmaatschappen kunt u deze niet meer annuleren voor de eerste maand en kunt u slechts uw lidmaatschap beëindigen zoals onderstaand beschreven.

Zowel de gebruiker als de Mediators Club zijn gerechtigd uw lidmaatschap op elk moment te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, ingaande per de eerste van de daarop volgende maand. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op het moment dat u uw lidmaatschap beëindigt uw Account te blokkeren en uw toegang tot de informatie in uw Account te ontzeggen.

U kunt uw verzoek tot beëindiging van uw lidmaatschap op één of meer van de lidmaatschappen schriftelijk (e-mail) richten aan De Mediators Club. De Meditators Club zal zich inspannen alle verzoeken tot beëindiging binnen 72 uur na ontvangst te behandelen, onder mededeling van de laatste datum waarop u nog gebruik kunt maken van uw lidmaatschap.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna tot opzegging van het lidmaatschap met telkens één maand automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding.

Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van De Mediators Club worden opgevraagd via post en via de mail. De contactgegevens staan tevens vermeld bij de contactgegevens van de site.

De Mediators Club behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te doen eindigen, indien de gebruiker van dat bepaalde lidmaatschap zich niet houdt aan de spelregels gekoppeld aan het gebruik van de software en de website die zij haar leden ter beschikking stelt. Door het lidmaatschap aan te gaan in welke vorm dan ook erkent de gebruiker dat hij zich volledig conformeert aan de huisregels van de ondernemer, gekoppeld aan het gebruik van de producten en /of diensten gekoppeld aan het lidmaatschap.

5. Toegang tot informatie van lidmaatschappen

U gaat ermee akkoord dat ondernemer zich het recht voorbehoudt om uw de toegang tot één van haar lidmaatschappen te ontzeggen gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria.

6. Garanties

De Mediators Club garandeert niet dat de website, de lidmaatschappen of enige andere functionaliteit opgenomen in de website of in de lidmaatschappen continu of zonder fouten worden aangeboden of dat de website, de lidmaatschappen of de servers waarop de website en de lidmaatschappen draaien vrij zijn van virussen of andere “kwaadaardige” componenten.

Het gebruik van elk lidmaatschap, product, informatie en materiaal dat is gedownload of op een andere manier via gebruik van de website is verkregen is volledig voor uw eigen risico. U alleen bent verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan uw computer of voor verlies van data dat het gevolg is van de download van een producten informatie of materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de lidmaatschappen).

De beperkingen gelden voor zover toegestaan door Nederlands recht.

7. Beperking van aansprakelijkheid

U gaat als gebruiker akkoord dat, voor zover mogelijk naar Nederlands recht, De Mediators Club niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg of cumulatieve schade, of enige andere schade inclusief maar niet gelimiteerd tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gebruik, verlies van data veroorzaakt door of een gevolg zijnde van:

 • Het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website en de lidmaatschappen;
 • De kosten van de verkrijgen lidmaatschappen als gevolg van goederen, data, informatie of lidmaatschappen gekocht of gekregen of boodschappen ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de website;
 • Ongeautoriseerde toegang tot of verandering van uw transacties of data;
 • Verklaringen of gedrag van welke derde partij dan ook op de website (inclusief maar gelimiteerd op de lidmaatschappen);
 • Een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle; en/of al het overige gerelateerd aan de website. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van ons voor uw schade, verlies, onze wanprestatie of onrechtmatige daad het bedrag door u betaald als lidmaatschapsgelden aan De Mediators Club te boven gaan. Indien u ontevreden bent met een deel van de website of met een van de bepalingen in deze lidmaatschapsovereenkomst is uw enige oplossing het niet langer gebruikmaken van de website.

8. Vrijwaring

U zult De Mediators Club en onderliggende partijen vrijwaren van alle mogelijke claims van derden met betrekking tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische kosten), schade voortkomend uit uw ongepast gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de lidmaatschappen), uw schending van deze bepalingen, uw inbreuk of de inbreuk door gebruik door een andere gebruiker van uw account of de lidmaatschappen voor welke u geabonneerd bent, op enige intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of entiteit.

9. Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Overige bepalingen

Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is/zijn, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst, samen met onze Privacy Verklaring en dislaimers, vormen de volledige overeenkomst tussen u en De Mediators Club met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Lidmaatschapsovereenkomst. Deze Lidmaatschapsovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door De Mediators Club zoals uiteengezet hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website worden deze Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze. De Mediators Club houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Lidmaatschapsovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar.

De Mediators Club is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website en/of de lidmaatschappen waarvoor uw zich heeft geabonneerd en/of overig niet nakomen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van de Mediators Club.

Deze Lidmaatschapsovereenkomst is van kracht sinds 1 juni 2021.